Main Page Sitemap

Gratis app chat-rum


Forbehold, som er uforenelige med konventionens hensigt og formål, kan ikke tillades.
Artikel 20 Personlig mobilitet Deltagerstaterne skal træffe effektive foranstaltninger til at sex positioner riktiga foton sikre personer med handicap personlig mobilitet med størst mulig uafhængighed, herunder ved: a) at lette den personlige mobilitet for personer med handicap på en måde og på et tidspunkt efter deres eget valg.
Artikel 24 Uddannelse.
Deltagerstaten kan svare komiteen med sådanne oplysninger, som den ønsker.
Ved udpegelsen eller oprettelsen af en sådan funktion skal deltagerstaterne tage hensyn til principperne vedrørende nationale status.Deltagerstaterne skal sikre, at alle foranstaltninger vedrørende udøvelse af rets- og handleevne i overensstemmelse med de internationale menneskerettigheder omfatter passende og effektive beskyttelsesmekanismer til at forebygge misbrug.Deltagerstaterne skal i særdeleshed: a) give personer med handicap det samme udbud af sundhedsydelser og -ordninger af samme kvalitet og standard gratis eller til en overkommelig pris, som gives til andre, herunder inden for seksuel og forplantningsmæssig sundhed samt generelle folkesundhedstilbud, b) give de sundhedsydelser.Eller du kan downloade konventionen som et Word-dokument her.Artikel 22 Respekt for privatlivet.Artikel 5 Lighed og ikke-diskrimination.En ændring, der er vedtaget og godkendt i overensstemmelse med stk.Artikel 30 Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt.Mindst fire måneder før hvert valg skal De Forenede Nationers generalsekretær skriftligt opfordre deltagerstaterne til inden to måneder at indstille deres kandidater.



Artikel 29 Deltagelse i det politiske og offentlige liv Deltagerstaterne skal sikre personer med handicap politiske rettigheder og muligheden for at nyde dem på lige fod med andre og forpligter sig til: a) at sikre, at personer med handicap effektivt og fuldt ud, direkte eller.
Disse foranstaltninger, som omfatter identifikation og afskaffelse af hindringer og barrierer for tilgængelighed, gælder.
Universelt design udelukker ikke hjælpemidler til særlige grupper af personer med handicap, når der er behov derfor.Deltagerstaterne skal sikre, at personer med handicap har adgang til almindelige videregående uddannelser, erhvervsuddannelser, voksenundervisning og livslang læring uden diskrimination og på lige fod med andre.Hvis en deltagerstat er betydeligt forsinket med afgivelsen af en beretning, kan komiteen give den pågældende deltagerstat meddelelse om behovet for at undersøge gennemførelsen af denne konvention i den pågældende deltagerstat på grundlag af pålidelige oplysninger, som foreligger for komiteen, hvis den pågældende beretning ikke.Deltagerstaterne skal i overensstemmelse med deres organisationsstruktur udpege et eller flere kontaktpunkter i centraladministrationen for forhold vedrørende gennemførelse af denne konvention og skal behørigt overveje at oprette eller udpege en koordinerende funktion i centraladministrationen for at lette tværgående indsatser i forskellige sektorer og på forskellige.Tilkommer og påhviler personer med handicap, med hensyn til værgemål, formynderskab, adoption af børn og lignende retsbegreber, såfremt disse retsbegreber findes i national lovgivning, dog således at barnets tarv altid er af altafgørende betydning.En ændring er kun bindende for de deltagerstater, der har accepteret den.Den kan bestilles hos sekretariatet på denne mailadresse.



Med henblik på at virkeliggøre denne ret uden diskrimination og på grundlag af lige muligheder skal deltagerstaterne sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer samt livslang læring, der tager sigte på: a) at opnå menneskets fulde personlige udvikling og erkendelse af dets værdighed og selvværd.
Komiteen skal fastlægge eventuelle retningslinjer for indholdet af beretningerne.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap